Entry-header image

Polityka prywatności

§1. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) jest AGAW GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem
ul. Grochowa 1B, 30-731 Kraków, NIP: 6793247654, REGON: 523075763, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990299, sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@krakowvipapartamenty.pl.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia
umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji
usługi na rzecz osoby, której dane dotyczą.

 

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) świadczenie usług za pośrednictwem Portalu internetowego i realizacja zobowiązań umownych, na
podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w
związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na
podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust.
1 lit f RODO);
f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na
zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu internetowego i usług, z
których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
h) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).

 

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również
podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura
rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym
organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu na
stronie internetowej mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się
na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten
temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu_
en.

 

§4. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń
związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez
czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez
okres wskazany przepisami prawa podatkowego.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10,
jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat,
chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być
kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli
dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej
wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe
lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17
RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec
profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby,
której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.

 

§6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie
1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika, w tym dane o częstotliwości korzystania z Portalu
internetowego oraz dostępnych usług, a także o wykorzystywanych przez niego funkcjonalnościach.
2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Portalu internetowego, a także
w celu kierowania do użytkownika treści reklamowych zgodnych z jego preferencjami.
3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust. 1 może złożyć
sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych.

 

§7. Google Analytics
1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z
siedzibą w USA.
2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony
internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są
przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał
te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów
na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu
na rzecz podmiotu zlecającego.
3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki;
jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą
uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich
korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych
związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w przeglądarce, która jest
dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8. Wtyczki społecznościowe
1. Administrator na stronie internetowej wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych.
Przedmiotowe wtyczki są oznaczono logo danego serwisu społecznościowego.
2. Dane są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknął w odpowiedni
przycisk wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami
danego portalu społecznościowego, a użytkownik zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy
usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a przeglądarka internetowa użytkownika nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może
wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, dane
osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje
się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia
przez w przycisk wtyczki, Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych
gromadzonych przez dany portal społecznościowy.
3. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy użytkownik posiada konto w danym portali społecznościowym
lub czy jest zalogowany. W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na danej platformie społecznościowej
to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez niego konta (profilu).
4. W celu uzyskania więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych, w tym zasad ich
przetwarzania przez dostawcę danego portalu należy zapoznać się z politykami prywatności tychże
dostawców.