Entry-header image

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Portal internetowy dostępny pod adresem https://krakowvipapartamenty.pl udostępniony jest przez
Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
Dane kontaktowe Administratora:
a) numer telefonu: +48 519 738 740.
b) adres e-mail: biuro@krakowvipapartamenty.pl.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych
za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

§1. Definicje
1. Administrator – AGAW GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
pod adresem ul. Grochowa 1B, 30-731 Kraków, NIP: 6793247654, REGON: 523075763, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990299, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
2. Kwota najmu – wynagrodzenie należne Administratorowi z tytułu Umowy najmu stanowiące iloczyn
dób pobytu w Obiekcie oraz stawki za dobę zgodnie z cennikiem Administratora, powiększone o
ewentualne usługi dodatkowe.
3. Obiekt – apartament znajdujący się w ofercie Administratora.
4. Ogłoszenie – przygotowane przez Administratora ogłoszenie dotyczące oferty wynajmu Obiektu
stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
Kodeks cywilny.
5. Opłata rezerwacyjna – opłata, której wniesienie warunkuje zawarcie Umowy najmu.
6. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://krakowvipapartamenty.pl.
7. Rezerwacja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika o zamiarze zawarcia Umowy najmu.
8. Umowa najmu – umowa najmu Obiektu zawierana na czas określony.
9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za
pośrednictwem Portalu.
10. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu oraz usług świadczonych przez Administratora,
w tym z najmu Obiektu.

 

§2. Postanowienia ogólne
1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych
w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na
gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu
realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa
Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu
usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub
obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób
niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego
oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na
dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich
utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem
Portalu.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na:
a) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji
zamieszczonych na stronach Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym
Użytkownika,
b) umożliwieniu Użytkownikowi dokonania rezerwacji w celu zawarcia Umowy najmu.
2. Administrator świadczy usługi bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych Regulaminem.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia
korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na
charakter prawny świadczonej usługi, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz postanowienia
umowy zawartej odrębnie z Użytkownikiem.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawcy usług internetowych.

 

§4. Rezerwacje
1. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji Użytkownik poprzez funkcjonalność dostępną na Portalu
(„Sprawdź dostępność”) dokonuje wyboru okresu rezerwacji (zameldowanie/data przyjazdu oraz
wymeldowanie/data wyjazdu), a następnie dokonuje wyboru Obiektu spośród dostępnych w
wybranym terminie. Po wyborze Obiektu Użytkownik wypełnia dedykowany formularz rezerwacji
podając dane osobowe oraz dane do kontaktu i wybierając ewentualne opcje dodatkowe. Po
wypełnieniu formularza rezerwacji Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, a
następnie potwierdza rezerwację za pomocą przycisku „Zarezerwuj z obowiązkiem zapłaty”.
2. Po przeprowadzeniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 1, Administrator przesyła na
adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość potwierdzającą warunki rezerwacji.
3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej za pomocą metod płatności
dostępnych na Portalu niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.
4. Opłata rezerwacyjna równa jest łącznej Kwocie najmu.
5. Za moment wniesienia Opłaty rezerwacyjnej uznaje się poprawne dokonanie płatności za
pośrednictwem systemu obsługującego płatności elektroniczne na stronie Portalu.
6. W momencie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty rezerwacyjnej dochodzi do zawarcia Umowy
najmu zgodnie z warunkami rezerwacji.
7. Brak wniesienia Opłaty rezerwacyjnej lub wniesienie jej w niepełnej wysokości skutkuje anulowaniem
rezerwacji.
8. Użytkownik w dniu przyjazdu do Obiektu zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości 500,00 zł
tytułem ewentualnych szkód w Obiekcie. Kaucja zwracana jest Użytkownikowi po sprawdzeniu stanu
Obiektu w terminie do 14 dni od momentu wymeldowania się przez Użytkownika z Obiektu.

 

§5. Podstawowe warunki najmu
1. W Obiekcie może przebywać wyłącznie Użytkownik wraz z jedną osobą towarzyszącą.
2. Obiekt wynajmowany jest na doby. Zameldowanie rozpoczyna się od godziny 16.00, a wymeldowanie
do godziny 12.00.
3. W budynku, w którym znajduje się apartament obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do
godziny 7.00.
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Obiektu lub późnego przybycia do Obiektu, Administrator
nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Użytkownik może przedłużyć swój pobyt w Obiekcie, ale tylko w przypadku, gdy jest on wolny. W takiej
sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić wole przedłużenia pobytu na co najmniej 24h przed
pierwotnym wymeldowaniem.
6. Użytkownik oraz osoba towarzysząca zobowiązani są do przestrzegania regulaminu dostępnego
w Obiekcie.
7. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Użytkownik lub osoba towarzysząca:
a) zachowują się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich;
b) niszczą Obiekt, jego wyposażenie lub powodują pogorszenie stanu Obiektu lub jego wyposażenia;
c) naruszają postanowienia regulaminu Obiektu.
8. W razie rozwiązania Umowy najmu z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, Użytkownik jest
zobowiązany do opuszczenia Obiektu w terminie 2 godzin od poinformowania go o rozwiązaniu
umowy najmu. Użytkownikowi nie jest zwracana opłata za niewykorzystany czas pobytu.
9. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Administrator zastrzega sobie prawo do
nałożenia na Użytkownika kary w wysokości 500 PLN za naruszenie zakazu.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy osoby
towarzyszącej lub odwiedzającej go osoby. W przypadku powstania powyższych lub też w przypadku
nieuregulowania wszystkich płatności, Administrator zastrzega sobie prawo do obciążenia
Użytkownika.
11. Użytkownik powinien zawiadomić Administratora o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w
Obiekcie. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Użytkownika w Obiekcie będą odesłane
na adres wskazany przez Użytkownika na jego koszt.
13. W przypadku, gdy Użytkownik nie wymelduje się w określonym w rezerwacji czasie do godziny
wymeldowania tj. 12:00, a Obiekt ten jest zarezerwowany na ten sam dzień przez inną osobę,
Administrator zastrzega sobie prawo do wejścia do Obiektu, spakowania rzeczy Użytkownika bez jego
obecności i przechowania ich w przechowalni bagażu.
14. Pakiet Dla Dwojga: W związku z przygotowaniem gorącej kąpieli, czekoladowego Fondue i
rozświetleniem apartamentu świecami wymagana jest punktualność przyjazdu na ustaloną wcześniej
godzinę.

 

§6. Metody płatności
1. Administrator przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z
regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
2. Za moment dokonania płatności uznaje się otrzymanie przez Administratora od operatora płatności
elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji
3. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej w momencie
dokonywania płatności Kwoty najmu w dniu przyjazdu.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika
kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Użytkownika.

 

§7. Odstąpienie od umowy
1. Użytkownikowi, który dokonał rezerwacji w związku z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
zwarcia umowy (uprawnienie, o którym mowa w art. 27 wskazanej ustawy).
2. Zmiana lub anulowanie rezerwacji możliwe są wyłącznie po odrębnym uzgodnieniu z Administratorem.

 

§8. Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań
na Portalu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu
i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania
jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły
albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
3. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione
przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może
nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody
poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej,
której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia –
gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
5. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji
udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak
i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

 

§9. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług, Użytkownik jest
uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@krakowvipapartamenty.pl.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz
adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych
danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub
uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika zgodnie z ust. 2.
4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminach, o których mowa w ust. 3 skutkuje uznaniem reklamacji za
uwzględnioną.

 

§10. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. W przypadku, gdy funkcjonalności dostępne na Portalu internetowym umożliwiają Użytkownikowi
zamieszczanie oraz udostępnianie jakichkolwiek treści (tekstowych, graficznych itp.), Użytkownik
dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów
Administratora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Administrator nie jest dostawcą
treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z treści, a ich umieszczenie oraz udostępnienie nastąpiło w sposób
legalny, dobrowolny oraz za zgodą uprawnionych osób;
b) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Administratora.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby
trzeciej.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści:
a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub
miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego
stanowiska,
d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym,
wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) mających charakter bezprawny,
h) zawierających złośliwe oprogramowanie lub służących do wyłudzania danych,
i) mających charakter promocyjny, reklamowy lub zawierających informacje dotyczące działalności
konkurencyjnej w stosunku do Administratora (chyba, że jest to wymagane w związku z publikacja
Reklamy).
5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Administrator zastrzega sobie
prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w szczególności w
odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich
organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących
przepisów prawa. Administrator nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

§11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. Użytkownik, który uważa opublikowaną na Portalu treść za nielegalną lub naruszającą warunki
Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści na adres poczty
elektronicznej Administratora.
2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Administrator bez zbędnej
zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
3. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie w
terminie od 7 do 21 dni w zależności w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
4. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. Decyzja
Administratora może polegać na moderacji treści albo usunięciu treści albo pozostawieniu treści na
Portalu.
5. Zgłaszający może odwołać się od decyzji w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Odwołanie powinno
zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 21 dni.
6. W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia,
że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub
bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub
organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw
członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

 

§12. Własność intelektualna
1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron
i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony
przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych
treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest
dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na
stronach Portalu.
3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz
danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu
do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw
pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego
części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§13. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub Warunków najmu.
O zmianie Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian
w Regulaminie lub Warunkach najmu. Zmiana postanowień nie ma zastosowania do Użytkowników,
którzy związali się z Administratorem umową podczas obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu
lub Warunków najmu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze
ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu
cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni
kalendarzowych.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych
funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora lub osób trzecich związanych
z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą
rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego
rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie
stanowią inaczej.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto
skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem
platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2024 r.